Терницька Юлія Павлівна

завідуюча відділенням томографії​

кандидат медичних наук, лікар-рентгенолог вищої категорії

Освіта:

 • Вища, в 1998 році закінчила Київський медичний університет ім. О.О.Богомольця.
 • Інтернатура за спеціальністю “Радіологія – діагностика”.

Підвищення кваліфікації:

 • Спеціалізація “Рентгенологія», сертифікат №1145 від 20.06.2003 р.

Наукова ступінь: Диплом кандидата наук ДК№018972 вiд 17.01.2014 р. Тема: «Комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія в диференціальній діагностиці захворювань порожнини носа, приносових пазух»

Досвід роботі на рентгенівських комп′ютерних томографах:

 • Somatom AR Star та Somatom Plus4 (Siemens, Німеччина)
 • LightSpeed VCT та GE Optima CT660 (General Electric, США)
 • Aquillion ONE та Aquillion16 (Toshiba, Японія)
 • Philips Mx8000 16 (Philips, Японія)

Наукові праці, авторські свідоцтва:

 1. Заболотный Д.И., Рогожин В.А., Батюк Д.Ф., Божко Г.Т., Рыльская О.Г, Клочков Е.И., Колотилов Н.Н., Терницкая Ю.П., Фивчук С.Ю. Сочетание хондросаркомы околоносовых пазух и болезни Виллебранта // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2002.-№2.- С.64-67.
 2. Терницкая Ю.П. Эффективность проведения КТ-цистернографии при назально ликворее различной этиологии // Збірка наукових робіт асоціації радиологів України. Променева діагностика, променева терапія.-.2003.- №15.-С.114- 118.
 3. Терницкая Ю.П. Ангиофиброма носоглотки. Особенности визуализации. // Збірка наукових робіт асоціації радиологів України. Променева діагностика, променева терапія — 2003.- №16.-С.39- 45.
 4. Терницкая Ю.П. Синусоназальная патология. Сравнительная характеристика методов интраскопической визуализации. // Український конгресс радиологів УКР-2003. Збірка наукових робіт асоціації радиологів України .Променева діагностика, променева терапія.-С.139- 142.
 5. Т.М. Бабкіна, Л.Г. Розенфельд, В.О. Рогожин, М.Б.Піонковська, М.М. Колотилов, Ю.П. Терницька. Комп’ютерно-рентгенівські та магнітно-резонансні томографічні критерії розповсюдження злякісних пухлин навколоносових пазух у порожнину черепа.//Одеський медичний журнал.- 2003.- 6(80).-С.88- 90.
 6. А.А. Дядечко, Ю.П.Терницкая. Диагностические критерии выбора метода лечения назальной ликвореи.//Травма.-2003.- №6.-Т4.- С.699-702.
 7. Л.Г. Розенфельд, В.А. Рогожин, Н.Н. Колотилов, Ю.П. Терницкая, И.П. Миусскя. Диагностическое изображение – элемент описания нозологической формы в оториноларингологии (сообщение 7).// Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2003.-№4.- С.29-34.
 8. Л.Г. Розенфельд, В.А. Рогожин, Н.Н. Колотилов, Ю.П. Терницкая. Киста верхнечелюстной пазхи – маркер патологического процесса в головном мозге.// Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2003.-№6.- С.68-70.
 9. Е.Г.Педаченко , С.В. Кущаев, В.А. Рогожин , Ю.П. Терницкая, А.Р.Гармиш. Пункционная вертебропластика при агрессивных гемангиомах тел позвонков. //Вопросы нейрохирургии.-2004.- №1.-С.16- 20.
 10. Ю.П.Терницька. Застосування спіральної комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії для оцінки поширення злоякісного процесу носоротоглотки та навколоносових пазух.// УРЖ.-2004.- №2.-С.213- 215.
 11. К.Гордієнко,Ю.Терницька,І.Гуріна. Можливості спіральної комп’ютерної томографії у виначенні поширення колоректального раку.// УРЖ.-2004.- №2.- С.157-159.
 12. В.В.Кондратюк,Ю.П.Терницька, О.Ю.Чувашова.Диференційна діагностика множинних менінгіом з іншими множинними огнещевими ураженнями головного мозку за допомогою методів КТ та МРТ.// Променева діагностика,променева терапія.-2004.- №2.-С.26- 30.
 13. Л.Г. Розенфельд, В.А. Рогожин, Н.Н. Колотилов, Ю.П. Терницкая, А.О. Скорохода. Дифференциальная диагностика нообразований мосто-мозжечкового угла и височной кости.// Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2004.-№5.- С.8-13.
 14. Ю.П. Терницкая. Спиральная компьютерная и магнитно-резонансная томография в дифференциальной диагностике заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носовой и ротовой частей глотки.// Променева діагностика, променева терапія -2004.- №4.-С.26- 31.
 15. Ю.П.Терницька. Досвід застосування спіральної комп’ютерної томографії для вивчення патологічних змін лімфатичних вузлів у ділянці шиї.// УРЖ.- 2005.-№2.- С.136-139.
 16. Е.Г.Педаченко , С.В. Кущаев, Н.Н.Третьяк, С.Е. Калина, В.А. Рогожин , А.Р.Гармиш, Т.П.Перехрестенко, Ю.П. Терницкая, Ю.Н.Куливник, С.С.Макеев,А.В.Рябикин. пункционная вертебропластика при миеломной болезни. //Нейрохирургия.-2005.- №3.-С.16- 22.
 17. В.О. Рогожин, А.О. Скорохода, Л.А.Мироняк, О.В. Рябикин, Ю.П. Терницька. Можливості спіральної комп’ютерної томогрфії та магнітно-резонансної томографії в діагностиці пухлин зовнішнього слухового проходу і середнього вуха.// Променева діагностика, променева терапія — 2005.-№3.- С.5-8.
 18. М.В.Гульчій, Є.С.Кущаєва, С.С.Макеєв, Ю.П. Терницька. Диагностика метастазів раку щитовидної залози.//Український медичний часопис.-2006.- №2 (52).-С.40- 49.
 19. Г.Э.Тимен, В.П.Яценко, В.Н.Писанко, С.П.Чубко, Ю.П. Терницкая, С.Н.Алхимова. Модифицированный подход к анализу видеоизображений ангиофибромы носоглотки на КТ и МРТ для прогнозирования кровопотери во время оперативного вмешательства //Журнал вушних, носових і горлових хвороб.-2007.- №3-с.- С.253-254.
 20. Г.Э.Тимен, В.П.Яценко, В.Н.Писанко, С.П.Чубко, Ю.П. Терницкая, С.Н.Алхимова. Сравнительный аналіз текстурной характеристики КТ видеоизображений ювенильной ангиофибромы основания черепа до и после эмболизации сосудов, питающих опухоль. //Журнал вушних, носових і горлових хвороб.-2007.- №5- С.123-133.
 21. Kolotilov N. N. CT and MRT Images Color Mapping : Paranasal Sinuses Tumors Differential Diagnostics / N. N. Kolotilov, U. P. Ternitskaya // Radiation Diagnostics, Radiation Therapy. —2011. ― № 1. —P. 18—22.
 22. Колотилов Н.Н. Мультидетекторная компьютерная перфузиография: злокачественные опухоли верхнечелюстных пазух Н.Н. Колотилов, Ю. П. Терницкая // Променева діагностика, променева терапія —2011. —№ 3. — С. 33—38.
 23. Особенности компьютерной томографи при планировании хирургического лечения грыж грудного отдела позвоночника / Слинько Е.И., Золотоверх А.М., Гурина И.И., Терницкая Ю.П. // Український нейрохірургічний журнал — 2011. —№1. — С.36―59.
 24. Вимикнення гігантської аневризми кавернозного відділу внутрішньої сонної артерії шляхом імплантації потоконаправляючого інтракраніального стента Silk / Мороз В.В., Цімейко О.А., Скорохода І.І., Глоба М.В ., Терницкая Ю.П. // Український нейрохірургічний журнал — 2011. —№3. — С.71―75.
 25. О.Є.Скобська, Ю.П. Терницька. Оцінка інформативної значущості отоневрологічного обстеження та комплексу нейровізуалізуючих методів дослідження у верифікації перелому піраміди вискової кістки у хворих в гострому періоді черепно-мозкової травми //Журнал вушних, носових і горлових хвороб.-2012.- №2- С.2-7.

Патентна документація

 1. Пат.№ 58191 А, Украина, МПК А61В10/00. /Розенфельд Л.Г., Колотилов Н.Н, Бабкина Т.М. Терницкая Ю.П.- З.№2002108417; Заявл.23.10.2002; Опубл.15.07.2003.Спосіб діагностики проростання чи проникання пухлин приносових пазух в порожнину черепа.
 2. Пат.№ 58713 А, Украина, МПК А61В6/00./ Самохин А.В., Терницкая Ю.П., Колотилов Н.Н.-З.№2002086700; Заявл. 13.08.2002; Опубл. 15.08.2003. Спосіб діагностики металозу в тканинах, які граничать з ендопротезом.
 3. Пат.№ 12810, Україна, МПК А61В 17/00./ Колотилов М.М., Терницька Ю.П., Скорохода А.О.-З.№а 2005 02858; Заявл.29.03.2005; Опубл.15.03.2006. Спосіб діагностики отоспонгіозу.