Вчена рада

    Склад Вченої ради ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», затверджено Постановою Президії Національної академії медичних наук України від 05.04.2017 № 02/755. Вчена рада Інституту, відповідно до принципів її формування, складається з 19 членів, 16 з яких є фахівцями зі спеціальності „Променева діагностика та променева терапія”, мають наукові ступені або вчені звання за цією спеціальністю, шифр – 14.01.23 та створена для колегіального керівництва науковою діяльністю.

Голова Вченої ради — доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор інституту Дикан Ірина Миколаївна.

Заступник голови Вченої ради — доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи Тарасюк Борис Андрійович.

Учений секретар — кандидат медичних наук Андрущенко Ірина Вікторівна.

 Питання, які розглядаються Вченою радою, стосуються наукової, науково-практичної, науково-організаційної та господарської діяльності ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України».

  Провідне місце у діяльності Вченої ради Інституту посідає обговорення наукових питань:

 • визначення стратегії розвитку установи та перспективних напрямів її наукової діяльності;
 • проведення оцінки результатів НДР;
 • затвердження щорічних планів наукових досліджень;
 • удосконалення та питання розвитку структури наукової установи;
 • затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
 • затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінансових планів наукової установи;
 • затвердження заключних звітів виконання НДР;
 • обговорення доповідей, підготовлених на наукові форуми;
 • питання підготовки та затвердження тез доповідей, статей, які готуються до друку в матеріалах фахових конференцій;
 • обговорення та затвердження статей до фахового журналу «Лучевая диагностика, лучевая терапия», який видається Інститутом;
 • затвердження методичних рекомендацій, інформаційних листів, новацій підготовлених установою;
 • підсумки й перспективи роботи наукових підрозділів;
 • звіти аспірантів та здобувачів наукових ступенів, обговорення й апробація дисертацій;
 • обговорення плану роботи Вченої ради Інституту.

    До науково-організаційних питань належать:

 • затвердження планів і звітів про хід виконання НДР;
 • взаємодія Інституту з іншими медичними установами НАМН та МОЗ України.

    Про підсумки клініко-діагностичної роботи щороку звітує Головний лікар ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» к. мед. н. Гордієнко К.П.

    Контроль за ефективністю виконання рішень здійснюють директор Інституту чл.-кор. НАМН України, професор Дикан І.М., заступник директора з наукової роботи д. мед. н., Тарасюк Б.А.